لرزه گیر لاستیکی PN16 فلنج دار مهاردار

لرزه گیر های لاستیکی PN16 دارای مقاومت حرارتی تا 90 درجه می باشند.