استانداردهای واشر

استانداردهای واشر

با توجه به اهداف این سایت در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیت فروشگاه اینترنتی اتصالات، تلاش شده در مورد واشرهایی که در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد مطالبی ذکر گردد. لذا این مطالب به صورت تخصصی در این حوزه مورد مطالعه و ارائه شده است.

از آنجاییکه واشر بین فلنج ها قرار می گیرند و همانطور که در مورد فلنج ها استانداردهای مختلفی وجود دارد می توان نتیجه گرفت برای واشرها نیز باید استانداردهای مرتبط با فلنج ها نیز وجود داشته باشد.

در زیر به معرفی برخی از این استانداردها اشاره می شود.

 

واشرهای تخت رینگی استاندارد ASME B16.21 (مورد استفاده فلنج های ASME/ANSI B16.5 RF)

سایز فلنج قطر داخلی قطر خارجی
DN Inch کلاس ۱۵۰ کلاس ۳۰۰ کلاس ۴۰۰ کلاس ۶۰۰ کلاس ۹۰۰
۱۵ ۱/۲ ۲۱ ۴۸ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴
۲۰ ۳/۴ ۲۷ ۵۷ ۶۷ ۶۷ ۶۷ ۷۰
۲۵ ۱ ۳۳ ۶۷ ۷۳ ۷۳ ۷۳ ۷۹
۳۲ ۱/۴ ۱ ۴۲ ۷۶ ۸۳ ۸۳ ۸۳ ۸۹
۴۰ ۱/۲ ۱ ۴۸ ۸۶ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۸
۵۰ ۲ ۶۰ ۱۰۵ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۴۳
۶۵ ۱/۲ ۲ ۷۳ ۱۲۴ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۶۵
۸۰ ۳ ۸۹ ۱۳۷ ۱۴۹ ۱۴۹ ۱۴۹ ۱۶۸
۹۰ ۱/۲ ۳ ۱۰۲ ۱۶۲ ۱۶۵ ۱۶۲ ۱۶۲
۱۰۰ ۴ ۱۱۴ ۱۷۵ ۱۸۱ ۱۷۸ ۱۹۴ ۲۰۶
۱۲۵ ۵ ۱۴۱ ۱۹۷ ۲۱۶ ۲۱۳ ۲۴۱ ۲۴۸
۱۵۰ ۶ ۱۶۸ ۲۲۲ ۲۵۱ ۲۴۸ ۲۶۷ ۲۸۹
۲۰۰ ۸ ۲۱۹ ۲۷۹ ۳۰۸ ۳۰۵ ۳۲۱ ۳۵۹
۲۵۰ ۱۰ ۲۷۳ ۳۴۰ ۳۶۲ ۳۵۹ ۴۰۰ ۴۳۵
۳۰۰ ۱۲ ۳۲۴ ۴۱۰ ۴۲۲ ۴۱۹ ۴۵۷ ۴۹۸
۳۵۰ ۱۴ ۳۵۶ ۴۵۱ ۴۸۶ ۴۸۳ ۴۹۲ ۵۲۱
۴۰۰ ۱۶ ۴۰۶ ۵۱۴ ۵۴۰ ۵۳۷ ۵۶۵ ۵۷۵
۴۵۰ ۱۸ ۴۵۷ ۵۴۹ ۵۹۷ ۵۹۴ ۶۱۳ ۶۳۸
۵۰۰ ۲۰ ۵۰۸ ۶۰۶ ۶۵۴ ۶۴۸ ۶۸۳ ۶۹۹
۶۰۰ ۲۴ ۶۱۰ ۷۱۸ ۷۷۵ ۷۶۸ ۷۹۱ ۸۳۸

در جدول فوق استانداردهای مربوط به فلنج ها در کلاس های (۱۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ۹۰۰) را مشاهده می کنید. در زیر یک فایل PDF پیوست شده است سعی کردیم که در این فایل تمامی استانداردهای مرتبط با فلنج درج گردد.

جدول کامل استاندارد واشرهای مرتبط با فلنج