فرم دهی به فلزات

این ویدئو یک فلز گداخته را نمایش می دهد که با روش پتکی به شکل یا فرم مورد نظر تبدیل می شود.

از این روش برای فلنج گلودار، فلنج تخت، فلنج فولادی، رینگ و … نیز استفاده می شود.

فیلم کوتاه با حجم کم.