شماره حساب ها

لطفا مبالغ را به یکی از شماره حساب های زیر واریز فرمایید.
۱) بانک ملی :
شماره حساب:  0110696990008 شماره کارت:  6037997229328613   به نام عباس شریفی ازگمی

۲) بانک آینده :
شماره حساب:  0201217389008 شماره کارت:  6362141048343538   به نام عباس شریفی ازگمی