استاندارد فلنج گلودار جوشی PN16

فلنج جوشی گلودار PN16  از “۳/۴ تا “۸۰

جدول استاندارد فلنج گلودار PN16